5. Thủ tục: Thanh lý tài sản nhà nước (TTHC mức độ 1) 

Thủ tục Thủ tục 5: Thanh lý tài sản nhà nước (TTHC mức độ 1)
Trình tự thực hiện

- Đối với cá nhân, tổ chức:
+ Lập công văn đề nghị thanh lý tài sản gửi UBND cấp huyện
+ Kèm theo bảng kê số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản thanh lý kèm theo hồ sơ giấy tờ liên quan đến tài sản.
+ Đối với các tài sản pháp luật quy định khi thanh lý cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản của cơ quan chuyên môn thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này.
- Đối với cơ quan HC:
Căn cứ vào hồ sơ của cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản xin thanh lý, cơ quan Tài chính – Kế hoạch lập tờ trình đề nghị thanh lý tài sản gửi cơ quan cấp trên có thẩm quyền để ra quyết định.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở phòng tài chính KH Cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

- Văn bản đề nghị thanh lý của đơn vị trực tiếp quản lý tài sản xin thanh lý
- Bảng kê số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản thanh lý kèm theo hồ sơ giấy tờ liên quan đến tài sản.
- Tờ trình của cơ quan tài chính cấp huyện đề nghị thanh lý tài sản gửi cơ quan cấp trên có thẩm quyền để
Số lượng hồ sơ:      03   (bộ)

Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện tổ chức
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính quyết định hành chính
Lệ phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

- Nghị định 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về phân cáp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước.
- Quyết định số 202/2006/QĐ-Ttg Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành quy chế quản lý tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
  - Thông tư 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 137/2006/NĐ-CP .
- Thông tư 122/2007/TT-BTC ngày 18/10/2007 của Bộ Tài chính
- Quyết định 126/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND TP HN ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp  thuộc phạm vi thành phố quản lý của thành phố.

Bài trước << >> Bài tiếp theo