Giới thiệu chung

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH THẤT

- Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan - huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (04).33842245

- Email: vanthu_thachthat@hanoi.gov.vn

Đơn vị hành chính gồm: 22 xã, 01 thị trấn

CÁC CƠ QUAN THUỘC UBND HUYỆN:

 

TT
 Các phòng, ban
Số ĐT
ĐỊA CHỈ EMAIL

1

 Văn phòng HĐND- UBND

 0433842245

vanthu_thachthat@hanoi.gov.vn

2

 Phòng Nội vụ

 0433842724

pnv_thachthat@hanoi.gov.vn

3

 Phòng Văn hoá TT- TT

 0433842640

pvh_thachthat@hanoi.gov.vn

4

 Phòng Giáo dục

 0433842257

pgddt_thachthat@hanoi.gov.vn

5

 Phòng Tài chính kế hoạch

 0433671491

ptckh_thachthat@hanoi.gov.vn

6

 Phòng Tài nguyên MT

 0433842321

ptnmt_thachthat@hanoi.gov.vn

7

 Thanh tra huyện

 0433842479

thanhtra_thachthat@hanoi.gov.vn

8

 Phòng Y tế

 0433682363

pyt_thachthat@hanoi.gov.vn

9

 Phòng Tư pháp

 0433842626

ptp_thachthat@hanoi.gov.vn

10

 Phòng Nông nghiệp

 0433842234

pnnptnt_thachthat@hanoi.gov.vn

11

 Phòng LĐ - TB - XH

 0433842228

pldtbxh_thachthat@hanoi.gov.vn

12

 Phòng Công Thương

 0433842252

pct_thachthat@hanoi.gov.vn

13

 Bộ phận Một cửa

 0433681224

 

 

UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN


TT
 UBND các xã, thị trấn
Số ĐT
ĐỊA CHỈ EMAIL

1

 UBND TT Liên Quan

 04.33679707

ttlq_thachthat@hanoi.gov.vn

2

 UBND xã Bình Phú

 04.33672200

xbp_thachthat@hanoi.gov.vn

3

 UBND xã Bình Yên

 04.33842065

xby_thachthat@hanoi.gov.vn

4

 UBND xã Canh Nậu

 04.33599388

xcn_thachthat@hanoi.gov.vn

5

 UBND xã Cẩm Yên

 04.33773038

xcy_thachthat@hanoi.gov.vn

6

 UBND xã Cần Kiệm

 04.33672051

xck_thachthat@hanoi.gov.vn

7

 UBND xã Chàng Sơn

 04.33842272

xcs_thachthat@hanoi.gov.vn

8

 UBND xã Dị Nậu

 04.33599732

xdn_thachthat@hanoi.gov.vn

9

 UBND xã Đại Đồng

 04.33591059

xdd_thachthat@hanoi.gov.vn

10

 UBND xã Đồng Trúc

 04.33595170

xdt_thachthat@hanoi.gov.vn

11

 UBND xã Hạ Bằng

 04.33595033

xhb_thachthat@hanoi.gov.vn

12

 UBND xã Hương Ngải

 04.33596027

xhn_thachthat@hanoi.gov.vn

13

 UBND xã Hữu Bằng

 04.33927532

xhub_thachthat@hanoi.gov.vn

14

 UBND xã Kim Quan

 04.33684666

xkq_thachthat@hanoi.gov.vn

15

 UBND xã Lại Thượng

 04.33773849

xlt_thachthat@hanoi.gov.vn

16

 UBND xã Phú Kim

 04.33842011

xpk_thachthat@hanoi.gov.vn

17

 UBND xã Phùng Xá

 04.33672417

xpx_thachthat@hanoi.gov.vn

18

 UBND xã Tân Xã

 04.33595068

xtx_thachthat@hanoi.gov.vn

19

 UBND xã Thạch Xá

 04.33672268

xthx_thachthat@hanoi.gov.vn

20

 UBND xã Thạch Hòa

 04.33686319

xth_thachthat@hanoi.gov.vn

21

 UBND xã Tiến Xuân

 04.39820045

xti_thachthat@hanoi.gov.vn

22

 UBND xã Yên Bình

 04.39820019

xyt_thachthat@hanoi.gov.vn

23

 UBND xã Yên Trung

 04.39820069

xyb_thachthat@hanoi.gov.vn 

 

P.V.H (27/1/2010)

Sự chỉ đạo

Tin mới cập nhật

Dân số
 Dân số  199 470 người
 Mật độ  108 người/km²
Địa lý
 Trụ sở
 Thị trấn liên quan
 Vị trí  Phía Tây Hà Nội
 Diện tích  184,5905 km2
 Xã,Thị trấn  22 xã, 1 thị trấn

Lượt truy cập