Phòng giáo dục và đào tạo 

I. CHỨC NĂNG

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục - đào tạo thành phố Hà Nội.

II. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN

1- Trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế chính sách pháp luật, các quy định của cấp trên về hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện

2- Trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện quyết định chương trình dài hạn, kế hoạch hàng năm về lĩnh vực giáo dục của huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

4- Chủ trì phối hợp với cơ quan có liên quan hướng dẫn xây dựng các đề án, hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường THCS, Tiểu học, Mầm non công lập, bán công và tư thục trong huyện.

5- Hướng dẫn và kiểm tra UBND các xã, thị trấn thực hiện chương trình kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn  huyện.

6- Tổ chức đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ giáo viên ngành giáo dục thuộc huyện quản lý. Thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, danh hiệu giáo viên, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng chứng chỉ theo quy định của Nhà nước.

7- Phối hợp với Phòng Nội vụ – LĐTBXH để hướng dẫn kiểm tra các trường học thuộc huyện quản lý xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm và tổng hợp kế họạch biên chế sự nghiệp giáo dục trình cấp có thẩm quyền quyết định.

8- Tham gia ý kiến vào phương án điều động giáo viên và bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học của Phòng Nội vụ - LĐTB&XH

9- Tổ chức lập dự toán ngân sách giáo dục phục vụ các chương trình mục tiêu Quốc gia hàng năm về giáo dục của huyện trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và phối hợp với cơ quan có liên quan hướng dẫn, phân bổ, kiểm tra việc thực hiện theo quy định của Nhà nước.

10- Tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xã hội hoá các hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện.

11- Tổng kết và ứng dụng các sáng kiến kinh nghiệm, tiến bộ khoa học công nghệ trong giáo dục của địa phương, hướng dẫn, phát động phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện.

12- Chủ trì thanh tra việc thực hiện quy chế chuyên môn đối với các trường THCS, Tiểu học, Mầm non; Phối hợp với các cơ quan hữu quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền theo quy định

13- Quản lý sử dụng con dấu, biên chế, tài chính và tài sản được giao theo quy định của pháp luật

14- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ công tác đối với cấp trên và báo cáo trước HĐND huyện khi được yêu cầu.

15- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc khi UBND huyện giao

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

* Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thất có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và một số cán bộ công chức chuyên môn.

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động công tác của phòng.

- Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Trưởng phòng phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

- Cán bộ công chức chuyên môn thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

* Biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện được UBND huyện phân bổ trong tổng số biên chế hành chính của huyện được thành phố giao hàng năm.

 

Thông tin do BBT cung cấp

Hoạt động kỷ niệm

Chuyên Mục


Thư điện tử huyện


Thư điện tử Thành phố


Lịch công tác tuần


Sự chỉ đạo

Tin mới cập nhật

Dân số
 Dân số  199 470 người
 Mật độ  108 người/km²
Địa lý
 Trụ sở
 Thị trấn liên quan
 Vị trí  Phía Tây Hà Nội
 Diện tích  184,5905 km2
 Xã,Thị trấn  22 xã, 1 thị trấn

Lượt truy cập