Phòng Tài nguyên và Môi Trường huyện  

Quy chế làm việc của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất

 

 I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh:

- Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của phòng Tài nguyên và Môi trường.

 - Cán bộ trong phòng, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quan hệ làm việc với phòng Tài nguyên và Môi trường phải chịu sự điều chế của quy chế này.

2. Nguyên tắc làm việc của phòng Tài nguyên và Môi trường:

a. Thực hiện nguyên tắc tập chung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách các công việc nhất thiết phải thông qua Chi bộ.

b. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện về mặt hoạt động công tác của huyện uỷ, UBND huyện, sự giám sát của hội đồng nhân dân, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về công tác chuyên môn của ngành dọc cấp trên.

Phối hợp với các ngành trong huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện quản lý sử dụng Tài nguyên  và Môi trường. Đề xuất xử lý đối với những hành vi vi phạm, chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác chuyên môn đối với cán bộ địa chính xã, thị trấn.

c. Đối với thủ trưởng cơ quan quản lý và điều hành hoạt động cơ quan theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của cơ quan và việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ công chức thuộc quyền theo quy định của pháp luật, lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình, đóng góp của cán bộ, công chức trong cơ quan; Có trách nhiệm đánh giá công tác của cơ quan và các bộ phận trong cơ quan, đề ra các giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của các bộ, công chức, khắc phục tệ nạn, quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân. Đồng thời quản lý cán bộ, công chức thuộc cơ quan về mặt tư tưởng, phẩm chất đạo đức, sử dụng đào tạo, thực hiện chính để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực; có quyền đánh giá cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý và chỉ đạo ngưồi phụ trách các bộ phận trong cơ quan...

d. Đối với cán bộ, công nhân viên chức trong cơ quan phải thực hiện chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nội quy làm việc của cơ quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật và thủ trưởng cơ quan về nhiệm vụ được giao, có nghĩa vụ bảo vệ, giữ gìn tài sản của công, giữ bí mật về tài liệu, nghiêm cấm việc khai thác tài liệu tuỳ tiện khi chưa được phép của lãnh đạo cơ quan, phát ngôn đúng lúc, đúng chỗ, có ý thức tổ chức kỷ luật trong khi thi hành nhiệm vụ, phải phục tùng sự chỉ đạo, phân công của cấp trên, có lối sống trong sạch, lành mạnh.

đ. Chủ động tìm phương án tối ưu để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có phong cách làm việc sát với thực tế, giải quyết công việc một cách khoa học hướng về cơ sở.

e. Tự phê bình nhằm phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, thẳng thắn  đấu tranh phê bình xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, có trách nhiệm đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản, các đề án của cơ quan; Nghỉ việc riêng từ một ngày trở lên phải báo cáo lãnh đạo phòng; Nghỉ ốm phải có giấy phép của bệnh viện.

g. Chế độ thông tin báo cáo: Thực hiện chế độ báo cáo cấp trên vào ngày 25 hàng tháng, cuối quý, 6 tháng và một năm.

- Các văn bản đi, đến tập trung để trưởng phòng hoặc phó phòng được uỷ quyền xử lý công văn sau đó văn thư vào sổ và phát hành.

- Hàng tháng cán bộ, công nhân viên chức trong phòng kể cả cán bộ hợp đồng có báo cáo các công việc tháng trước, dự kiến công tác tiếp theo gửi về cán bộ phụ trách văn phòng để tổng hợp kế hoạch công tác tháng của cơ quan.

- Vào thứ sáu hàng tuần, lãnh đạo cơ quan hội ý công việc theo đầu mối phân công; Cuối tháng họp giao ban với cán bộ địa chính các xã, thị trấn.

h. Việc phân công công để các bộ phận chủ động trong công việc như: lưu trữ, quản lý hồ sơ theo đầu mối công việc, chịu trách nhiệm về  toàn bộ các lĩnh vực chuyên môn thuộc xã mình phụ trách; chịu trách nhiệm về chuyên môn được giao. Khi cần thiết trưởng phòng sẽ điều hành giữa các bộ phận, khi cấp trên yêu cầu hoặc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của cơ quan.

i. Đối với cán bộ địa chính xã, thị trấn phải thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng và phương hướng nhiệm vụ tháng sau nộp về phòng từ ngày 20 đến 25 hàng tháng đồng thời chịu sự quản lý về mặt chuyên môn nghiệp vụ của phòng trong lĩnh vực quản lý Tài nguyên và Môi trường.

II. TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VÀ QUAN HỆ CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của phòng Tài nguyên và Môi trường:

1.1. Trình UBND huyện ban hành các văn bản về quản lý Tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, đo đạc bản đồ (gọi chung là TN&MT) ở địa phương theo phân cấp của pháp luật.

1.2. Tham mưu cho UBND huyện quy hoạch, kế hoạch sử dụng dài hạn và ngắn hạn về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và tổ chức đôn đốc thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và thông tin về Tài nguyên và Môi trường.

1.3. Tổ chức thẩm định, trình UBND huyện xem xét phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã, thị trấn, kiểm tra việc thực hiện.

1.4. Trình UBND huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

1.5. Phối hợp và tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá phân hạng đất, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập, quản lý, chỉnh lý hồ sơ địa chính, thống kê, kiểm kê đất đai, ký hợp đồng thuê đất theo quy định của Pháp luật, đăng ký giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, với cá nhân và hộ gia đình.

1.6. Chủ trì, phối hợp với các phòng ban của huyện, các xã, thị trấn định giá các loại đất ở địa phương theo khung giá, nguyên tắc, phương pháp định giá các loại đất do Chính phủ và UBND thành phố quy định.

1.7. Tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản quản lý nhà nước, khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, hướng dẫn đôn đốc kiểm tra việc thực hiện sau khi được cấp phép. Tổ chức điều tra, kiểm tra, đánh giá tài nguyên nước, khoáng sản theo hướng dẫn của Sở, Bộ TN&MT; Tham gia xây dựng phương án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai ở huyện.

1.8. Định kỳ thường xuyên báo cáo hiện trạng môi trường, theo dõi diễn biến chất lượng Môi trường ở địa phương theo hướng dẫn của Sở, Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổ chức tham gia bảo vệ môi trường theo quy định của Pháp luật.

1.9. Phối hợp và đề nghị cơ quan có thẩm quyền để trình UBND huyện phê duyệt kết quả kiểm tra, thẩm định chát lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ địa chính.

1.10. Tổ chức và thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường theo quy định của Pháp luật.

1.11. Hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ trong quản lý Tài nguyên và Môi trường ở xã, thị trấn.

1.12. Kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết các tranh chấp, khiéu nại, tố cáo, đề xuất xử lý các vi phạm pháp luật về Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật; Xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ tài liệu về Tài nguyên và Môi trường theo quy định của Pháp luật.

1.13. Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho cấp uỷ, chính quyền địa phương và Sở Tài nguyên và Môi trường.

1.14. Quản lý về tổ chức, cán bộ công chức, viên chức, nguồn lao động, tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ xã, thị trấn làm công tác Tài nguyên và Môi trường theo quy định quản lý địa chính, tài sản của phòng theo quy định về phân cấp của UBND huỵên.

2. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của lãnh đạo phòng.

2.1. Đồng chí Khuất Khắc Sơn - Trưởng phòng TN&MT 

 - Trưởng phòng phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, UBND huyện về điều hành hoạt động của phòng trong việc tham mưu, công tác quản lý nhà nước về TN&MT, công tác tổ chức cán bộ, chủ tài khoản. Trực tiếp phụ trách công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác thanh tra, kiểm tra. Công tác thi đua khen thưởng; Phối kết hợp với các phòng ban khác của huyện xét duyệt các dự án vào đầu tư trên địa bàn huyện.

- Tham gia vào các ban chỉ đạo, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, GPMB, tổ công tác do Huyện Uỷ, HĐND, UBND huyện giao.

- Ký tờ trình, báo cáo, công văn gửi huyện Uỷ, HĐND, UBND huyện, sở Tài nguyên và Môi trường và các văn bản trong quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong huyện, UBND các xã, thị trấn. Trong trường hợp được uỷ quyền các đồng chí phó trưởng phòng được ký thay công việc do mình phụ trách.

- Giữ mối quan hệ, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, các ngành có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Phụ trách các xã Đại Đồng, Cẩm Yên; Lại Thượng; Phú Kim

2.2. Đồng chí Vũ Đức Bảo - Phó trưởng phòng - Giám đốc VPĐK QSD đất Phụ trách văn phòng ĐK QSD đất:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng theo thông tư 38/2004/TTLT/BTNMT-BNV ngày 31/12/2004 của Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Nội vụ.

- Chủ động điều hành, phân công các thành viên văn phòng các hoạt động của VPĐK. chịu trách nhiệm pháp lý trước các quyết định của mình.

- Phụ trách mảng giá đất.

- Tham gia vào các ban chỉ đạo, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, GPMB, tổ công tác do Huyện Uỷ, HĐND, UBND huyện giao.

- Phụ trách các xã Chàng Sơn,Liên Quan, Kim Quan, Hương Ngải; Cần Kiệm

2.3. Đồng chí Đào Xuân Ban - Phó trưởng phòng TN&MT.

- Giúp trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về các lĩnh vực được phân công: Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ phục vụ công tác thu hồi đất. Đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt, các công việc về dịch vụ công. Thực hiện chế độ báo cáo theo đầu mối công việc được phân công. Phân công điều hành các đồng chí trong tổ thực hiện nhiệm vụ được giao. Trực tiếp ký tờ trình về giao đất, thu hồi đất. Ký hợp đồng thuê đất.

- Phối hợp với các ban ngành, các xã, thị trấn tham gia giải quyết các trường hợp vi phạm đất đai và dự thảo quyết định để tổ chức cưỡng chế.

- Chủ động phân công các cán bộ, nhân viên do mình phụ trách. Chịu trách nhiệm pháp lý trước các quyết định của mình.

- Tham gia vào các ban chỉ đạo, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, GPMB, tổ công tác do Huyện Uỷ, HĐND, UBND huyện giao.

- Phụ trách các xã Phùng Xá, Bình Phú Thạch Xá, Hữu Bằng, Canh Nậu, Dị Nậu.

 2.4 . Đồng chí: Nguyễn Thị Chỉnh - Phó trưởng phòng TNMT

- Giúp trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về lĩnh vực được phân công: Công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp dân.

- Tham gia vào các ban chỉ đạo, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, GPMB, tổ công tác do Huyện Uỷ, HĐND, UBND huyện giao.

- Chủ động phân công các cán bộ, nhân viên do mình phụ trách. Chịu trách nhiệm pháp lý trước các quyết định của mình.

- Phụ trách các xã Tân Xã, Hạ Bằng, Bình Yên, Đồng Trúc và Thạch Hoà.

3. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết của cán bộ, công chức của phòng (Có nội quy phân công riêng).

- Cán bộ công chức trong cơ quan có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm được giao, có nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định của pháp lệnh cán bộ, công chức.

- Cán bộ, chuyên viên được phân công đảm nhiệm những nội dung công tác cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng và được lãnh đạo phòng thông qua, cán bộ chuyên viên phải chịu trách nhiệm toàn bộ công việc của mình trước lãnh đạo phòng.

4. Quan hệ công tác của phòng Tài nguyên và Môi trường

- Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện có chức năng giúp UBND huyện trong quản lý Nhà nước về tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật.

- Chịu sự quản lý, chỉ đạo về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; Đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành dọc cấp trên.

- Phối hợp với các ngành có liên quan trong việc xét duyệt đối tượng thuê đất, duyệt dự án đầu tư và phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu giá QSD đất, công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất.

- Tham gia vào các ban chỉ đạo, Hội đồng kiểm đếm, tổ kiểm đếm, tổ công tác, đoàn công tác do Huyện uỷ- HĐND- UBND huyện giao.

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG.

1. Chương trình công tác năm

- Tập huấn công tác chuyên môn cho cán bộ địa chính xã, thị trấn.

- Đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch sử dụng đất và cấp GCN quyền sử dụng đất.

- Kiểm tra công tác chuyên môn đối với UBND các xã, thị trấn.

 - Sơ kết, tổng kết công tác quản lý tài nguyên và môi trường.

2. Chương trình công tác quý

Thực hiện chương trình công tác năm có phân kỳ công tác quý cho phù hợp với thời điểm thực hiện đồng thời rút kinh nghiệm và bổ sung cho chương trình năm sau.

3. Chương trình công tác tháng

- Cụ thể hoá chương trình công tác quý, giải quyết những công việc trọng tâm, đột xuất và theo thời điểm.

- Giao ban với cán bộ địa chính xã, thị trấn vào ngày 25 hàng tháng.

4. Chương trình công tác tuần

Trên cơ sở công việc được phân công của mỗi cán bộ trong cơ quan theo mảng công việc tuần trước, đặt ra yêu cầu nhiệm vụ cụ thể tuần tiếp theo để trưởng phòng và các phó phòng nắm được để chỉ đạo công việc của cơ quan.

 IV. THỦ TỤC TRÌNH, BAN HÀNH VĂN BẢN:

 1. Trình văn bản đến UBND huyện, các cơ quan cấp trên.

Trưởng phòng ký tờ trình, báo cáo gửi Huyện uỷ- HĐND- UBND huyện, sở Tài nguyên và Môi trường và các văn bản trong quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong huyện, UBND các xã, thị trấn. Trường hợp đặc biệt phó trưởng phòng được uỷ quyền ký các văn bản trên.

2. Ban hành văn bản:

Khi ký văn bản phải được ban hành ngay, trường hợp có lý do thì thời gian ban hành không quá 02 ngày làm việc.

Các cán bộ tham mưu văn bản có trách nhiệm kiểm tra hình thức, nội dung văn bản trước khi đăng ký sổ lưu trữ theo trình tự thời gian đồng thời đóng dấu và phát hành.

 V. CHẾ ĐỘ HỌP, TIẾP KHÁCH, ĐI CÔNG TÁC VÀ THÔNG TIN BÁO CÁO.

1. Họp, hội ý, giao ban

- Thứ sáu hàng tuần: Trưởng phòng và các phó phòng hội ý giao ban công tác tuần qua, xây dựng kế hoạch thực hiện tuần tới.

- Họp cơ quan: Mỗi tháng ít nhất 01 lần vào cuối tháng, thành phần họp gồm tất cả cán bộ biên chế và hợp đồng tại cơ quan.

- Trưởng phòng và các phó trưởng phòng có trách nhiệm chuẩn bị tốt nội dung cuộc họp.

- Các kết luận tại hội nghị họp cơ quan phải được ghi chép đầy đủ, khách quan và được thể hiện bằng văn bản.

 2. Tiếp khách.

 Khách đến làm việc, giao dịch hoặc lãnh đạo cấp trên đến cơ quan do trưởng phòng tiếp. Nếu liên quan đến bộ phận công việc nào thì phó phòng hoặc cán bộ phụ trách tiếp với tinh thần kính trọng, quý khách, lịch sự, văn hoá, chủ yếu tiếp tại cơ quan.

3. Đi công tác

- Trưởng phòng đi công tác ngoài huyện hoặc vắng mặt 1 ngày làm việc phải báo cáo và được sự đồng ý của chủ tịch UBND huyện và thông báo đến cán bộ trong cơ quan đồng thời uỷ quyền cho 1 phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trong thời gian vắng mặt.

- Trưởng phòng, phó trưởng phòng bố trí thời gian đi kiểm tra các xã, thị trấn về lĩnh vực mình phụ trách.

 4. Chế độ thông tin báo cáo

 - Trưởng phòng báo cáo định kỳ công tác chuyên môn trước sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, chủ tịch UBND huyện và phó chủ tịch phụ trách khối.

 - Phó trưởng phòng, cán bộ được uỷ quyền đi họp thay về phải báo cáo tình hình công việc với trưởng phòng.

 - Cán bộ địa chính xã, thị trấn có trách nhiệm báo cáo công tác chuyên môn của xã mình gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường.

 - Những công việc đột xuất, cán bộ trong cơ quan phải phản ánh ngay cho trưởng phòng, các phó trưởng phòng và các công chức trong cơ quan biết.

 5. Chế độ làm việc ngoài giờ:

 Khi yêu cầu của công việc, cán bộ công chức trong cơ quan phải làm thêm giờ, làm ban đêm, làm việc ngày nghỉ, chế độ được hưởng theo quy định của Luật lao động.

 6. Bảo quản cơ sở, vật chất, kinh phí, tài liệu, sử dụng điện thoại:

 - Mọi công chức trong phòng có trách nhiệm giữ gìn bảo quản cơ sở vật chất, tài liệu, hồ sơ, sổ sách.

 - Mọi công chức trong cơ quan nâng cao ý thức tiết kiệm chi tiêu, sử dụng kinh phí, việc chi tiêu trong cơ quan phải được công khai dân chủ

- Điện thoại trong cơ quan chỉ được sử dụng vào mục đích công việc của cơ quan, hạn chế các cuộc gọi không cần thiết, trao đổi ngắn gọn, đủ nội dung và giữ phép lịch sự trong quá trình trao đổi.

 - Tắt hết các nguồn tiêu thụ điện khi rời phòng vào cuối giờ làm việc

 VI. TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.

- Phó trưởng phòng phụ trách đơn thư, khiếu nại, tố cáo  chủ trì trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai.

- Cán bộ văn thư có trách nhiệm vào sổ các đơn thư khiếu nại của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân do UBND huyện chuyển đến và gửi trực tiếp đến trưởng phòng để được xem xét giải quyết. Khi trưởng phòng đi vắng thì báo cáo trực tiếp với phó phòng phụ trách đơn thư.

- Việc giải quyết  đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện thì phải xem xét xác minh và có báo cáo kết luận giải quyết kèm theo hướng đề nghị của UBND huyện.

- Tiếp dân theo định kỳ hàng tháng của UBND huyện.

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn giải quyết đơn thư phát sinh ngay tại cơ sở.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bản quy chế này được thảo luận dân chủ trong cơ quan phòng TN&MT nhất trí đưa vào thực hiện. Cán bộ viên chức cơ quan phải nâng cao ý thức kỷ luật chấp hành nghiêm túc bản quy chế này.

2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, các văn bản trước đây khác với quy chế này đều không có giá trị. Quá trình thực hiện có điểm gì mới sẽ được bổ sung cho hoàn chỉnh./.

 

Thông tin do Phòng TN&MT cung cấp

Hoạt động kỷ niệm

Chuyên Mục


Thư điện tử huyện


Thư điện tử Thành phố


Lịch công tác tuần


Sự chỉ đạo

Tin mới cập nhật

Dân số
 Dân số  199 470 người
 Mật độ  108 người/km²
Địa lý
 Trụ sở
 Thị trấn liên quan
 Vị trí  Phía Tây Hà Nội
 Diện tích  184,5905 km2
 Xã,Thị trấn  22 xã, 1 thị trấn

Lượt truy cập