Tin hội nghị: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ chính trị 

Tin hội nghị: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ chính trị

(Tin: Ngày 07/11/2011)

 

Sáng 07/11/2011, Thường trực Huyện ủy Thạch Thất tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ chính trị (khóa IX); Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ chính trị; triển khai kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên năm 2011; Kế hoạch khảo sát đánh giá thực trạng và những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý giai đoạn 2011 – 2015 và kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 05/7/2006 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXI; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác Tuyên giáo, kiểm tra và Dân vận.

 

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Nhàng – Bí thư Huyện ủy, đ/c Nguyễn Hồng Nhật – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; các đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Bí thư Đảng bộ, chi bộ các cơ quan trực thuộc Huyện ủy, Bí thư, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn của huyện.

 

Tại Hội nghị đ/c Nguyễn Hồng Nhật – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã trình bày báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ chính trị (khóa IX) về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ chính trị về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đ/c Nguyễn Hồng Nhật – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện trình bày báo cáo tại hội nghị - Ảnh VHTT

 

Đối với huyện Thạch Thất sau khi xáp nhập địa giới hành chính có 22 xã và 01 thị trấn. Toàn Đảng bộ huyện có 58 tổ chức cơ sở Đảng với 6.154 Đảng viên trong đó: 23 Đảng bộ xã, thị trấn; 05 Đảng bộ cơ quan và 30 chi bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy.

 

Đánh giá kết quả thực Nghị quyết 42/NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ chính trị (khóa IX). Sau khi có Nghị quyết 42/NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ chính trị (khóa IX), Ban thường vụ Huyện ủy đã mở Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện để tổ chức quán triệt Nghị quyết, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt triển khai thực hiện.Trong thời gian triển khai thực hiện đến nay công tác triển khai Nghị quyết, công tác quy hoạch cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng (nhiệm kỳ 2005 – 2010 và nhiệm kỳ 2010 - 2015) đã đạt được nhiều kết quả tốt và để đạt được những kết quả là nhờ các sự lãnh đạo chỉ đạo của  của cấp ủy Đảng, Chính quyền, đã coi trọng và xác định nhiệm vụ quy hoạch cán bộ là nhiệm vụ quan trọng trong các khâu về công tác cán bộ; Đa số các cấp ủy đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ và thường xuyên tiến hành ra soát bổ sung quy hoạch cán bộ; Công tác quy hoạch cán bộ thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ khách quan và công khai, phát huy vai trò tập thể cấp ủy; Thông qua quy hoạch, mỗi cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng đã chủ động nỗ lực phấn đấu vươn lên vượt qua khó khăn để khẳng định mình.

 

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 25/01/2002 của Bộ chính trị; Sau khi có Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 25/01/2002 và các Nghị quyết, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn của Ban tổ chức Tỉnh ủy Hà Tây, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thất đã mở hội nghị cán bộ chủ chốt huyện để tổ chức quán triệt các nghị quyết của Tung ương, của Tỉnh ủy Hà Tây, của Thành phố, kế hoạch của huyện về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt xã, thị trấn quán triệt các nghị quyết bảo đảm nội dung, yêu cầu, thời gian quy định. Qua quá trình thực hiện tổ chức thực hiện, năm 2006 Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết và hàng năm tổ chức đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết của Trung ương, của Thành Phố và của Huyện ủy về công tác luân chuyển cán bộ. Kết quả thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW cho thấy vệc luận chuyển, điều động cán bộ là một chủ trương đúng đắn của Thành ủy và Huyện ủy, có sự đồng thuận, thống nhất cao, được các cấp, các ngành của Huyện đến xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc; Quy trình công tác luân chuyên, điều động cán bộ được chỉ đạo và thực hiện một cách khoa học, công khai, dân chủ, đảm bảo nguyên tắc, làm tốt công tác ra soát đánh giá cán bộ nên việc luân chuyển, điều động bố trí phù hợp với năng lực, sở trường của cán bộ; các xã, thị trấn, các cơ quan tiếp nhận cán bộ luân chuyển đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ được luân chuyển yên tâm công tác ở môi trường mới; Đa số cán bộ được luân chuyển, điều động đã xác định tốt tư tưởng, yêu tâm phấn khởi nhận nhiệm vụ, không ngại khó khăn, chủ động công việc ham học hỏi phấn đấu vươn lên.

 

Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đ/c Đặng Quang Ánh – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trình bày kế hoạch đanh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2011; việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên giúp cấp ủy Đảng và các cấp đề ra chủ trương, giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cả tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng viên. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng căn cứ  vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng theo nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Quy định của Ban Bí thư TW về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao. Đối tượng đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng gồm: Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Nội dung đánh giá căn cứ và kết quả thực hiện 05 nhiệm vụ chính:

 

Đ/c Đặng Quang Ánh - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trình bày báo cáo tại hội nghị - Ảnh VHTT

 

- Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

- Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

- Về lãnh đạo xây dựng chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

- Về lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ

- Về lãnh đạo thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Đối với Đảng viên, nội dung đánh giá căn cứ vào 04 nội dung chính sau:

- Về tư tưởng chính trị

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống

- Về thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao

- Về ý thức tổ chức kỷ luật

 

Đ/c Nguyễn Văn Nhàng - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị - Ảnh VHTT

 

Kết thúc hội nghị đ/c Nguyễn Văn Nhàng – Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo các cấp ủy đảng trong thời gian tới tiếp tục thực hiện nghiệm túc Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ chính trị về công tác quy hoạch cán bộ và Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ chính trị về công tác luân chuyển cán bộ; công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên, công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác Đảng.

 

VHTT

Sự chỉ đạo

Tin mới cập nhật

Dân số
 Dân số  199 470 người
 Mật độ  108 người/km²
Địa lý
 Trụ sở
 Thị trấn liên quan
 Vị trí  Phía Tây Hà Nội
 Diện tích  184,5905 km2
 Xã,Thị trấn  22 xã, 1 thị trấn

Lượt truy cập