UBND huyện Thạch Thất tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (09/7/2010) 

Hướng tới kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thât lần thứ XXII. Sáng  nay ngày 09/7/2010 ,UBND huyện Thạch Thất long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ; 15 năm cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; 10 năm cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo”; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số: 49/CT-TW của Ban Bí thư TW Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước; 2 năm tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân trên địa bàn huyện; Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu huyện Thạch Thất năm 2010.

 

Kết quả thực hiện:

Trong những năm vừa qua, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND – UBND tỉnh Hà Tây (cũ), sự chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND – UBND, MTTQ thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, XXI; các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong huyện đó tích cực quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; phong trào xây dựng Gia đình văn hoá, Làng, Đơn vị văn hoá; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; cuộc vận động “ngày vì người nghèo” cũng như các phong trào thi đua khác.

 

đ/c Kiều Hoàng Tuấn - PCT UBND huyện đọc báo cáo

 

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” , Uỷ ban MTTQ và các ban ngành, đoàn thể trong huyện đã tổ chức tuyên truyền, phát động sâu rộng phong trào quần chúng ở các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đây là cuộc vận động mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, toàn diện, phát huy ý trí tự lực, tự cường, khơi dậy mọi tiềm năng, tạo thành sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trong thời kỳ đổi mới công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Huyện uỷ, HĐND – UBND, MTTQ huyện, cuộc vận động “TD ĐKXD ĐSVH ở khu dân cư”, phong trào xây dựng Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Đơn vị văn hoá đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều sâu. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, hàng năm các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn đã xây dựng chương trình lồng ghép và triển khai thực hiện phong trào tới toàn thể đoàn viên, hội viên, CNVC - LĐ và nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền vận động quần chúng tích cực hưởng ứng phong trào, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trước mắt và lâu dài, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, cơ quan, đơn vị để phối kết hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Từ việc thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, hướng dẫn bình xét danh hiệu Gia đình văn hoá, kiểm tra xét công nhận danh hiệu Làng văn hoá, đơn vị văn hoá, khu dân cư tiên tiến.

Đến năm 2009, toàn huyện đã có 34.425 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá = 81%, 116 thôn, cụm dân cư đạt danh hiệu làng văn hoá = 58%, 153 khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư tiên tiến và 40 khu dân cư tiên tiến xuất sắc, có 92/165 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hoá = 56%, điển hình như các xã: Đại Đồng, Hạ Bằng, Phú Kim, Đồng Trúc, Tiến Xuân. Đây thật sự là những kết quả đáng trân trọng, là nguồn động viên, khích lệ toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện nỗ lực cố gắng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW5 (khoá VIII), kết luận hội nghị TW 10 (khoá IX) về xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

 

Đạt được thành tích đó UBND huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, vận dụng sáng tạo với điều kiện thực tế ở địa phương để phát triển kinh tế - xã hội. Những thành công bước đầu đã khẳng định sự đoàn kết thống nhất của Đảng bộ và nhân dân trong huyện, là có phần đóng góp của từng cá nhân, từng gia đình, của các địa phương và các ngành, các cấp.

 

Cùng với xu hướng phát triển chung của cả nước và thủ đô, kinh tế xã hội trong huyện đó có bước phát triển khá, sự chuyển dịch nhanh về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Số lao động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ ngày càng tăng.

 

Một bộ phận nhân dân đời sống được nâng cao, đã xuất hiện sự chênh lệch giữa các địa phương, sự phân hoá giàu nghèo trong nhân dân; cơ chế thị trường cũng bộc lộ những mặt trái của nó, một bộ phận nhân dân, nhất là lớp trẻ đó coi trọng giá trị vật chất, xa rời giá trị truyền thống, đạo đức bị xói mòn, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, làng xóm bị ảnh hưởng, tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng.

 

Đứng trước thực tế đó đòi hỏi huyện Thạch Thất phải nỗ lực hơn cho việc thực hiện cho được những quyết sách lớn của Đảng, trong đó có nhiệm vụ bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá thế giới; đẩy mạnh phong trào xây dựng danh hiệu văn hóa, thực hiện tốt cuộc vận động động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

 

Sự chỉ đạo của UBND huyện:

Hội nghị đã thông qua 02 báo cáo chính của UBND huyện và UB MTTQ huyện. Tại hội nghị Lãnh dạo UBND chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong huyện tập trung làm tốt một số nội dung sau:

 

đ/c Nguyễn Doãn Hoàn - Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo một số nội dung trọng tâm

 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ Đảng viên và nhân dân trong huyện hiểu rõ nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu dân cư văn hoá, đơn vị văn hoá ban hành kèm theo Quyết định 3012/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, Quy chế của Thủ tướng chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ. Nâng cao đời sống văn hoá cơ sở, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ.

 

Tổ chức phát động các phong trào thi đua lồng ghép với nội dung đăng ký xây dựng Gia đình văn hoá, làng văn hoá, đơn vị văn hoá, khu dân cư tiên tiến. Chỉ đạo chặt chẽ việc bình xét gia đình văn hoá, kiểm tra xét công nhận làng văn hoá, đơn vị văn hoá, khu dân cư tiên tiến, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân, nâng cao trách nhiệm của Ban chỉ đạo các cấp, tạo bước chuyển biến mới, hiệu quả.

 

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác xây dựng danh hiệu văn hoá từ huyện xuống co sở, đổi mới hoạt động của các câu lạc bộ, các tổ chức xã hội, tổ chức toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm với các nội dung về nếp sống văn hoá, xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, đơn vị văn hoá, khu dân cư tiên tiến không có tệ nạn xã hội, có đời sống văn hoá lành mạnh, phong phú, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh.

 

Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc vận động. Định kỳ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, đánh giá rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào xây dựng Gia đình văn hoá, làng văn hoá, đơn vị văn hoá. Tích cực vận động cán bộ, Đảng viên và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

 

Cuối Hội nghị Lãnh đạo UBND huyện trao giấy khen cho những tập thể, cá nhân và các hộ gia đình đạt thành tích xuất sắc.

 

Đ/c Nguyễn Doãn Hoàn - Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho những tập thể, cá nhân và các hộ gia đình đạt thành tích xuất sắc

 

Tin và ảnh do Phòng Văn hóa và thông tin cung cấp

Sự chỉ đạo

Tin mới cập nhật

Dân số
 Dân số  199 470 người
 Mật độ  108 người/km²
Địa lý
 Trụ sở
 Thị trấn liên quan
 Vị trí  Phía Tây Hà Nội
 Diện tích  184,5905 km2
 Xã,Thị trấn  22 xã, 1 thị trấn

Lượt truy cập