Văn phòng HĐND-UBND huyện 

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND-UBND huyện Thạch Thất được quy định tại Quyết định 1592/QĐ-UBND ngày 08/4/2010 của UBND thành phố Hà Nội như sau :

 

Vị trí, chức năng.

 

Văn phòng HĐND-UBND huyện Thạch Thất là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Thạch Thất, có chức năng tham mưu tổng hợp cho HĐND và UBND huyện về hoạt động của HĐND và UBND; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND huyện; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND huyện và các cơ quan nhà nước ở địa phương, đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND huyện. Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Văn phòng HĐND-UBND huyện Thạch Thất có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn :

 

Đối với chức năng là cơ quan chuyên môn của UBND huyện

 

1. Trình UBND huyện chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của UBND huyện. Đôn đốc kiểm tra các phòng, đơn vị sự nghiệp, UBND xã, thị trấn việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND và Chủ tịch UBND huyện sau khi được phê duyệt; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phối hợp giữa các phòng, đơn vị sự nghiệp, UBND xã, thị trấn theo quy định của pháp luật.

2. Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất được giao theo quy định của pháp luật.

3. Trình UBND huyện quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND-UBND huyện.

4. Chủ trì soạn thảo các đề án, dự thảo văn bản theo phân công của Chủ tịch UBND huyện; theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị sự nghiệp và Chủ tịch UBND xã, thị trấn soạn thảo, chuẩn bị các đề án được phân công phụ trách;

5. Có ý kiến thẩm tra độc lập đối với các đề án, dự thảo văn bản của các phòng, đơn vị sự nghiệp, UBND xã, thị trấn trước khi trình UBND và Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định;

6. Giúp UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND, Uỷ ban MTTQ huyện và các đoàn thể nhân dân và các cơ quan, tổ chức của Trung ương, của thành phố đóng trên địa bàn huyện;

7. Tổ chức công bố, truyền đạt các quyết định, chỉ thị của UBND huyện; các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có liên quan. Giúp UBND huyện phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó tại các phòng, đơn vị sự nghiệp, UBND xã, thị trấn.

8. Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của UBND, Chủ tịch UBND huyện; công tác công văn giấy tờ, văn thư, hành chính, lưu trữ, tin học hoá hành chính nhà ước của UBND huyện;

9. Trình UBND huyện chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng UBND huyện.

10. Phối hợp với Phòng Nội vụ, hướng dẫn UBND xã, thị trấn nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ, tin học hoá quản lý hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật;

11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng UBND huyện theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch UBND huyện;

12. Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND huyện; bảo đảm điều kiện hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND huyện và cá tổ chức có liên quan theo quy định của UBND huyện;

13. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cơ quan;

14. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của UBND huyện;

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND và Chủ tịch UBND huyện giao;

 

Đối với việc tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND và Đại biểu HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện có nhiệm vụ sau đây :

1. Tham mưu xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND huyện; tổ chức phục vụ việc thực hiện chương tình, kế hoạch đã được phê duyệt;

2. Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND huyện điều hành công việc chung của HĐND; điều hoà, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND; bảo đảm việc thực hiện quy chế hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, nội quy kỳ họp HĐND; giúp Thường trực HĐND giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND; phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND huyện trong hoạt động đối ngoại;

3. Giúp Thường trực HĐND huyện xây dựng chương trình, tổ chức phục vụ kỳ họp HĐND, cuộc họp của Thường trực HĐND huyện và Ban của HĐND huyện; đôn đốc cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND, cuộc họp của Thường trực HĐND, cuộc họp Ban của HĐND huyện;

4. Giúp Thường trực HĐND, Ban của HĐND huyện xây dựng báo cáo công tác; phục vụ Ban của HĐND thẩm tra đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết; giúp thư ký kỳ họp HĐND hoàn chỉnh Nghị quyết của HĐND; giúp Thường trực HĐND huyện hoàn thiện các Nghị quyết của HĐND;

5. Phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Đại biểu HĐND huyện trong hoạt động giám sát; theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện kiến nghị trong kết luận giám sát;

6. Phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Đại biểu HĐND huyện tiếp  công dân, tiếp nhận, xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân;

7. Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri; giúp Thường trực HĐND tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết;

8. Phục vụ Thường trực HĐND huyện tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật, dự án Pháp lệnh và các văn bản khác theo yêu cầu của Thường trực HĐND thành phố;

9. Phục vụ Thường trực HĐND huyện trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã, thị trấn;

10. Phục vụ Thường trực HĐND, Ban của HĐND trong công tác giao ban, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp;

11. Phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan thành phố và Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở địa phương.

12. Phục vụ Thường trực HĐND huyện lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm, tổ chức thực hiện, quản lý kinh phí hoạt động của HĐND huyện;

13.Bảo đảm điều kiện hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND huyện, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và Đại biểu HĐND huyện; phục vụ Thường trực HĐND thực hiện chế độ, chính sách đối ới Đại biểu HĐND;

14. Quản lý cơ sở vật chất, hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác hành chính, lưu trữ, bảo vệ, lễ tân của cơ quan HĐND huyện;

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND giao.

 

c. Cơ cấu tổ chức :

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện có Chánh Văn phòng, 03 Phó Chánh Văn phòng, các công chức chuyên môn và lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật.

a. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Văn phòng.

b. Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Văn phòng vắng mặt một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòn uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của cơ quan.

c. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo quy định của pháp luật;

2. Biên chế : Biên chế của Văn phòng HĐND-UBND huyện do UBND huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện.

 

Thông tin do BBT cung cấp

Hoạt động kỷ niệm

Chuyên Mục


Thư điện tử huyện


Thư điện tử Thành phố


Lịch công tác tuần


Sự chỉ đạo

Tin mới cập nhật

Dân số
 Dân số  199 470 người
 Mật độ  108 người/km²
Địa lý
 Trụ sở
 Thị trấn liên quan
 Vị trí  Phía Tây Hà Nội
 Diện tích  184,5905 km2
 Xã,Thị trấn  22 xã, 1 thị trấn

Lượt truy cập